Tálla

Entall

Nom Gen akk illativ inessiv elativ komitativ essiv
nulla nulla nullav nullaj nullan nullas nullajn nullan
akta åvtå åvtåv aktaj åvtån åvtås åvtåjn aktan
guokta guovte guokta guoktáj guovten guovtes guovtijn guoktan
gålmmå gålmå gålmmå gålmmåj gålmån gålmås gålmåjn gålmmån
niellja nielje niellja nælljáj nieljen nieljes nieljijn nielljan
vihtta vidá vihtta vihttaj vidán vidás vidájn vihttan
guhtta gudá guhtta guhttaj gudán gudás gudájn guhttan
gietjav gietja gietjav giehtjaj gietjan gietjas gietjajn giehtjan
gáktsa gávtse gáktsa gáktsaj gávtsen gávtses gávtsjijn gáktsan
aktse avtse aktse aktsáj avtsen avtses avtsijn aktsen
lågev låge lågev låhkåj lågen låges lågijn låhken
tjuohte tjuode tjuodev tjuohtáj tjuoden tjuodes tjuodijn tjuohten
tuvsán tuvsána tuvsánav tuvsánij tuvsánin tuvsánis tuvsánijn tuvsánin
millijåvnnå millijåvnå millijåvnåv millijåvnnåj millijåvnån millijåvnås millijåvnåjn millijåvnåjn

Flertall

nulla nullaj nullajt nullajda nullajn nullajs nullaj
åvtå åvtåj åvtåjt åvtajda åvtåjn åvtåjs åvtåj
guovte guovtij guovtijt guovtijda guovtijn guovtijs guovtij
gålmå gålmåj gålmåjt gålmåjda gålmåjn gålmåjs gålmåj
nielje nieljij nieljijt nieljijda nieljijn nieljijs nieljij
vidá vidáj vidájt vidájt vidájn vidájs vidáj
gudá gudáj gudájt gudájda gudájn gudájs gudáj
gietja gietjaj gietjajt gietjajda gietjajn gietjajs gietjaj
gávtse gávtsij gávtsijt gávtsijda gávtsijn gávtsijs gávtsij
avtse avtsij avtsijt avtsijda avtsijn avtsijs avtsij
låge lågij lågijt lågijda lågijn lågijs lågij
tjuode tjuodij tjuodijt tjuodijda tjuodijn tjuodijs tjuodij
tuvsána tuvsánijda tuvsánijt tuvsánijda tuvsánijn tuvsánijs tuvsánij
moatte måttij måttijt måttijda måttijn måttijs måttij

Substantijvva mij merkaj «tálla iesj»:

avtasj, guovtek, gålmåk, neljak jnv. gitta lågek, guovtelågek ja tjuodek.

RSS 
Copyright © 2015. All Rights Reserved.